Zakres prac

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą kompleksową rozbudowy stacji 110 kV Recław o pola 110 kV nr 5 i 10 oraz o rozdzielnię 220 kV.

Podstawowy zakres zadań do wykonania obejmuje:

 • przeprowadzenie negocjacji z Właścicielami gruntów, przez które przebiegać będzie powiązanie 110 kV w kierunku Morzyczyn (linia będąca na majątku Zamawiającego), pozyskanie uzgodnień. Ustanowienie notarialnie w pasie technologicznym dla przebudowywanego odcinka wprowadzenia tej linii prawa służebności dla eksploatacji linii wraz z wypłatą stosownych wynagrodzeń i/lub odszkodowań i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z ustanowieniem służebności i wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych działek obciążanych; opracowanie wykazu ustanowionych notarialnie służebności,
 • przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji,
 • uzyskanie warunków i decyzji dotyczących przyłączeń do sieci zewnętrznych (wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej),
 • uzyskanie koniecznych zezwoleń na korzystanie z dróg dojazdowych, kolei, na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych itp., niezbędnych dla realizacji inwestycji na czas wykonywania prac (dotyczy zarówno prac rozbiórkowych, jak i prac budowlano-montażowych),
 • w razie konieczności uzyskanie zgód i decyzji zezwalających na wycięcie drzew w niezbędnym zakresie oraz poniesienie kosztów z tego wynikających,
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzenia wód opadowych, roztopowych oraz sanitarnych,
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wykonanie badań geotechnicznych,
 • uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 • wykonanie projektu budowlanego budowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Recław oraz przebudowy wprowadzenia linii napowietrznej 110 kV Morzyczyn,
 • wykonanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień technicznych i formalnoprawnych z ENEA Operator Sp. z o.o.,
 • uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozdzielni 220 kV i dwóch pól 110 kV nr 5 i 10 w stacji 220/110 kV Recław oraz tymczasowego wprowadzenia linii 110 kV Morzyczyn,
 • opracowanie projektów wykonawczych budowy rozdzielni 220 kV i dwóch pól 110 kV nr 5 i 10 w stacji 220/110 kV Recław oraz przebudowy wprowadzenia istniejącej linii napowietrznej 110 kV Morzyczyn na wprowadzenie kablowe 110 kV,
 • przygotowanie placu budowy i zaplecza,
 • zakup, dostawę, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do modernizacji stacji i przebudowy linii,
 • dokonanie wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego,
 • wykonanie rozdzielni 220 kV i dwóch pól 110 kV nr 5 i 10 w stacji 220/110 kV Recław wraz z wprowadzeniem kablowym 110 kV linii Morzyczyn,
 • współpracę Wykonawcy z Zamawiającym podczas wykonywania niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w dyspozycjach mocy (KDM i ODM), w centrach nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN),
 • wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w stacjach i obiektach powiązanych,
 • wypłatę odszkodowań lub naprawę szkód powstałych w trakcie prac budowlano-montażowych lub rozbiórkowych,
 • przeprowadzenie prób i badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń, aparatury i systemów,
 • przeprowadzenie odbioru końcowego, w tym prób napięciowych i obciążeniowych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • opracowanie i uzgodnienie instrukcji eksploatacji stacji Recław i tymczasowego wprowadzenia linii 110 kV Morzyczyn,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji i wyprowadzenia linii,
 • dokonanie rozruchu i uruchomienia zainstalowanych urządzeń, układów i instalacji rozdzielni 220 kV, pól 110 kV nr 5, 10 w stacji 220/110 kV Recław i na drugich końcach przebudowanych linii napowietrznych 110 i 220 kV,
 • zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.